Lev længe og godt!

Der har igennem tiden været lavet mange undersøgelser om religionens betydning for den troende.

Og der tegner sig et billede af, at det troende menneske lever længere. Hvorfor, er man ikke altid kommet ind på, ud over at det må hænge sammen med, at det troende menneske lever et tryggere liv. Et liv i tillid til, at Gud er med en, og så er der altid håb. Håb om, at Gud er der som sparringspartner gennem problemerne. Og håb om, at Gud er der, også den dag, livet er forbi.

Lever man med det håb, så lever man tryggere og gladere, og måske derfor også længere, og i hvert fald helt sikkert bedre.

Nu er der imidlertid kommet en ny irsk undersøgelse, der har undersøgt sammenhængen mellem aktiv udlevelse af religion og mental sundhed.

Den undersøgelse har vist, at specielt aktive udøvere af religion er mindre udsat for depression, har større velvære og lavere dødelighed.

Her er det altså ikke kun troen, men det at være aktivt praktiserende, altså at gå i kirke, der er vigtig.

Undersøgelsen lægger vægt på, at det bedre liv dels er afhængig af deltagelsen i gudstjenesten, salmesangen og forkyndelsen.

Simpelthen fordi man bliver glad i låget af det.

Og også af selve det netværk, det giver at være aktiv kirkegænger.

Her kan der være tale om netværk på så mange måder.

Det kan være en kop kaffe efter gudstjenesten, at deltage i forskellige aktiviteter med andre kirkegængere, og det kan også bare være en hurtig snak hen over bænken, som gør, at man får en øget kontakt til andre mennesker.

Måske følges ad på vejen hjem, eller ses på andre tidspunkter i uges løb.

Uanset hvad, så er der tale om et samvær, som giver øget velvære, og vel at mærke på en anden måde end samværet ved andre aktiviteter, som banko, sport eller foredrag.

Simpelthen fordi man her er fælles om noget, der er større, uanset hvor meget man end holder af de føromtalte aktiviteter.

Så gå i kirke, du lever ikke alene længere (hvad der måske i sig selv ikke er det vigtigste) du får det bedre, mens du er her.

Ida Nielsen

Meddelelse fra menighedsrådet vedrørende konfirmationer

Menighedsrådet har en gang vedtaget, at konfirmation i Tårnby Kirke finder sted på søndage eller
helligdage.
Menighedsrådet har efter ønske fra en kreds af forældre, som ønskede konfirmationen skulle ligge på en
lørdag, behandlet sagen igen.
Ønsket fra forældrekredsen blev drøftet i menighedsrådet, hvor afslaget blev genovervejet, med i
menighedsrådets betragtning blev også medtaget at præster og kordegnekontoret er blevet kontaktet af
forældre, der var bekymret over om konfirmationerne blev flyttet.
Menighedsrådet fastholder afslaget om flytning af konfirmationsdagen fra søndag til lørdag.
Begrundelsen for afslaget er det store pres, der er på vores kirke specielt maj måned.
I maj måned 2019 har der været fra 2-5 kirkelige handlinger om lørdagen, så det er ikke rimeligt at tilføre
yderligere tidsmæssige krævende handlinger i kirken 2 lørdage i maj måned.
Det vil også lægge pres på et i forvejen travlt personale med yderligere kirkelige handlinger.
Datoerne for konfirmationer er meldt ud for de næste 3 år, så mange har allerede taget højde for dagen.
Endelig finder menighedsrådet det vigtigt at fastholde traditionen med, at konfirmationer i vores kirke
finder sted på søndage eller helligdage.

Referat af menighedsrådsmøde d. 22. januar 2020

Møde i Tårnby Sogns Menighedsråd

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 17.00 i menighedsrådslokalerne

Tårnby Præstegård

Formandens initialer:

1) Evt. afbud Lis Schneevoigt

2) Yderligere tilstede Bent Jørgensen

3) Kassereren
a) Årshjul
b) Nye kontormøbler til MR kontoret
c) Bilag til regnskabs instruks skal under
skrives
d) Momsafregning 2020

b) MR tager dette til efterretning
c) Vil være til underskrift på tirsdag
d)MR beslutter at opgør momsrefusionen som
foreslået af Landsforeningen af menighedsråd,
som vi også gjorde i 2017 og 2018. Begrundelsen
er ”menighedsrådet vurderer at den valgte
opgørelsesmetode er den mest retvisende, og at
den opfylder betingelserne i Landsskatterettens af-
gørelse i december 2017”. Det er med afgjort at vi
bruger 25%.
e) Der indkaldes til møde om vedligeholdelse
planer

4) Meddelelser fra formanden
a) Lån af lokaler
b) Konfirmationssagen
c) Rengøring af gartnerhus og vindue
pudsning
d) Forslag til datoer for MR møder:

  1. marts – 29. april – 27. maj – 19. aug. –
  2. sep. – 28. okt. – 25. nov.

a) MR vedtager at ordning køre et år mere
De 2 der har anmodet om lån af lokalerne
Har fået lov. (Jesper og Anne-Marie)
b) MR fastholder sit afslag
c) Der kommet tilbud på vinduespudsning kr.
5200,- (kirken) kontorbygningen kr. 2380,-
og gartnerhus kr. 180,-. Rengøring af
gartnerhuset kr. 1200,- pr. måned alle
beløb ex moms. – MR vedtager dette
d) MR vedtager disse datoer

5) Kirkeværgen
a) Udvendig lys på kirken a) Installationer skal undersøges og Vibeke
undersøger hvad det koster for nye lamper
udvendig ved kirken.

6) Meddeler fra præsterne
a) Sognepræst Karsten Møller Hansen
b) Sognepræst Ida Nielsen
c) Sognepræst Desiree Risum

a) Studieorlov fra 18. sep-18 dec. 2020
b) Stativ til fastelavnstønder
c) Intet

7) Kirkegårdsudvalget
a) Katafalk kr. 50.000 + moms
b) Beskæring af træer
c) Blomsterbed ved Englandsvej

a) MR vedtager dette, der bør oprettes et
serviceaftale på ny katafalk (formanden
skal ind over købet)
b) Beskæring af alleen kr. 126.625,- med
moms MR vedtager dette, der ansøges om
5% midler.
c) Blomsterbed kr. 10.000,- MR vedtager
dette

8) Præsteboligudvalget
a)
9) Menighedsplejen
10) Kulturudvalget
a) Datoer for Sognedage i 2020

  1. juni – 20. sep. – 22. nov.

MR tager dette til efterretning

11) Kontaktperson
a) Ansættelse af kontormedhjælp til
Kirkegårdskontoret

a) Henrik Vinther er blevet ansat.

12) Evt.

Sommerfest til august, forslag til denne.

taarnbykirke@mail.dk