Referat af menighedsrådsmødet d. 19. august 2020.

Møde i Tårnby Sogns Menighedsråd

Onsdag den 19. august 2020 kl. 17.00 i menighedsrådslokalerne

Tårnby Præstegård

Formandens initialer:
1) Evt. afbud Ida Nielsen, Lisbet Kristensen, Jesper Hjulmand

2) Yderligere tilstede Bent Jørgensen

3) Kassereren
a) Kvartalsrapport (halvårsrapport) MR godkender denne

4) Meddelelser fra formanden
a) Ansættelse af en Kirke-og
kulturmedarbejder
b) Rep. Af administrationsbygningen:
1) Tagvandsnedløb
2) Understøbning af
kampestensfundament
3) Revner i murværk mod
urnekirkegård
4) Kalkning af reparationer og
reparationer omkring vinduer
5) Valgforsamling den 15. sep. 2020

a) MR vedtager at ansætte en sådan og
arbejder videre med sagen.
b) 3) MR vedtager at rep. Af revner i murværk
MR vedtager kalkning og rep. Omkring
vinduer
Ang. Rottebekæmpelsen – MR vedtager at
arbejdet udføres og at ansøge om 5%
midlerne fra Provsti

5) Kirkeværgen
a) Lamper på Kirkegården
b) Dvs. orientering

a) Kirkeværgen kommer med et forslag til
næste møde som MR kan vedtage
b) MR vedtager at søndre våbenhus rep.
Bliver sendt som en ansøgning til Stiftet

6) Meddeler fra præsterne
a) Sognepræst Karsten Møller Hansen
b) Sognepræst Ida Nielsen
c) Sognepræst Desiree Risum
d) Sognepræst Louise Husted Rosenberg

a) Ang. Fredag den 18/9 med
musik/gudstjeneste
b) Intet
c) Intet
d) Intet

7) Kirkegårdsudvalget
a) Ansøge prostiudvalget om at opføre ny
kirkegårdsmur

a) MR vedtager at ansøge

8) Præsteboligudvalget
a) Orientering ang. Rotteplage boligen
Englandsvej

Ny køleskab til Præsteboligen Englansvej
A) Se punkt 4

Menighedsplejen Intet
9) Kulturudvalget
a) Sognedagen der hører sammen med
Høstfesten vil blive gemmeført i henhold
de retningslinjer vi har sidst modtaget
(Covid19)
10) Kontaktperson
a) Kordegnestillingen skal opslås (20
timer stillingen)

MR vedtager dette

11) Evt. 9. sep. 2020 fra 14.00 Provstesyn
Fest: Deadline 21.08.20
DR gudstjeneste den 7. feb, 2021