Kategoriarkiv: Møder

Ekstraordinær valgforsamling

Ved valgforsamlingen i Tårnby Kirke valgtes den 15. september 2020 følgende 11 medlemmer til menighedsrådet for perioden 2020-2024: 

1. Flemming Niemann Pedersen
2. Anne-Marie Andersen
3. Helen Nestler
4. Kirsten Elisabeth Svane
5. Birger Erik Thomsen
6. Hjørdis Pedersen
7. Kirsten Anne Pawsey
8. Vibeke Dortea Mynthe Bay
9. Inge Tove Ibsen
10. Per Hovgaard Fredriksen
11. Lis Schnnevoigt

Da der skal være 12 medlemmer af Tårnby Sogns Menighedsråd vil der tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00 finde en ekstraordinær valgforsamling sted, hvor der skal vælges 1 medlem og  min. 4 stedfortrædere.

Der er til og med tirsdag den 13. oktober mulighed for at stille alternative kandidatlister op. Sådanne lister, som i Tårnby Sogn kan rumme fra 1-12 navne og skal have mindst 12 stillere, Frist for indlevering af kandidatlister er senest den 13. oktober kl. 23.59. Aftale om aflevering af kandidatlister kan ske ved henvendelse til valgbestyrelsens formand Flemming Niemann Pedersen på telefon 2295 0079 eller mail formand@taaarnbykirke.dk

Menighedsrådets funktionsperiode er 4 år.

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. § 10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. Formularen kan hentes på Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk og på www.menighedsrådsvalg.dk . I tilfælde af at der indleveret mindst 1 gyldig alternativ kandidatlist, afholdes der afstemningsvalg tirsdag den 17. november. Evt. spørgsmål bedes rettet til valgbestyrelsens formand Flemming Niemann Pedersen på formand@taarnbykirke.dk eller tlf. 2295 0079.

På valgbestyrelsens vegne

Flemming Niemann Pedersen

Referat af menighedsrådsmødet d. 19. august 2020.

Møde i Tårnby Sogns Menighedsråd

Onsdag den 19. august 2020 kl. 17.00 i menighedsrådslokalerne

Tårnby Præstegård

Formandens initialer:
1) Evt. afbud Ida Nielsen, Lisbet Kristensen, Jesper Hjulmand

2) Yderligere tilstede Bent Jørgensen

3) Kassereren
a) Kvartalsrapport (halvårsrapport) MR godkender denne

4) Meddelelser fra formanden
a) Ansættelse af en Kirke-og
kulturmedarbejder
b) Rep. Af administrationsbygningen:
1) Tagvandsnedløb
2) Understøbning af
kampestensfundament
3) Revner i murværk mod
urnekirkegård
4) Kalkning af reparationer og
reparationer omkring vinduer
5) Valgforsamling den 15. sep. 2020

a) MR vedtager at ansætte en sådan og
arbejder videre med sagen.
b) 3) MR vedtager at rep. Af revner i murværk
MR vedtager kalkning og rep. Omkring
vinduer
Ang. Rottebekæmpelsen – MR vedtager at
arbejdet udføres og at ansøge om 5%
midlerne fra Provsti

5) Kirkeværgen
a) Lamper på Kirkegården
b) Dvs. orientering

a) Kirkeværgen kommer med et forslag til
næste møde som MR kan vedtage
b) MR vedtager at søndre våbenhus rep.
Bliver sendt som en ansøgning til Stiftet

6) Meddeler fra præsterne
a) Sognepræst Karsten Møller Hansen
b) Sognepræst Ida Nielsen
c) Sognepræst Desiree Risum
d) Sognepræst Louise Husted Rosenberg

a) Ang. Fredag den 18/9 med
musik/gudstjeneste
b) Intet
c) Intet
d) Intet

7) Kirkegårdsudvalget
a) Ansøge prostiudvalget om at opføre ny
kirkegårdsmur

a) MR vedtager at ansøge

8) Præsteboligudvalget
a) Orientering ang. Rotteplage boligen
Englandsvej

Ny køleskab til Præsteboligen Englansvej
A) Se punkt 4

Menighedsplejen Intet
9) Kulturudvalget
a) Sognedagen der hører sammen med
Høstfesten vil blive gemmeført i henhold
de retningslinjer vi har sidst modtaget
(Covid19)
10) Kontaktperson
a) Kordegnestillingen skal opslås (20
timer stillingen)

MR vedtager dette

11) Evt. 9. sep. 2020 fra 14.00 Provstesyn
Fest: Deadline 21.08.20
DR gudstjeneste den 7. feb, 2021